Mandi CadornaIn chei dîs ca a Udin si fevele di gjavâi al gjenerâl Cadorna il titul di une place di Udin (che par altri la plui part de int no sa nancje là che e je). Cualchidun fintremai al difint il puar gjenerâl, altris a disin che invezit che a lui si varès di titulâle ai muarts in vuere.
A mi no mi displasarès une biele place "Decimâts", o "Vitimis dal nazionalisim talian" o "Disertôrs di dutis lis vueris", ancje se i fasarès vignî i sgrisui a plui di cualchidun.
A mi mi fasin vignî plui sgrisui i monuments ai "Caduti" in ogni paîs dal Friûl, la retoriche viliache e criminâl che dopo di vê mandât a murî e a copâ te piês maniere milions di personis ju fâs deventâ erois par preparâ la prossime butade di martars pronts a sbudielâ e a fâsi sbudielâ par cuatri parons che ur mangjin parsore.
Un puest di visitâ par pensâ e par fâsi vignî frêt te schene al è il "Cimitiero degli Eroi" daûr de basiliche di Aquilee.

Di murî di ridi!!!Joibe passade di sere o sin stâts a teatri a viodi Garrik, l'ultin spetacul dal famôs tercet di comics catalans Tricicle: se cualchidun al passe par Barcelone o intune citât là che a laran, no si pues pierdilu (e nol è nissun probleme di lenghe, la lôr comicitât e je mimiche e internazionâl). Il biliet al è un tic cjâr ma al vâl la pene! Di murî di ridi, ancje di chei timps che a son cumò.

27 di Fevrârt: Zornade Furlane dai Dirits
Simpri cun pôc timp e corint ator, ma o ai podût scoltâ almancul un pocje de programazion une vore interessante di Radio Onde Furlane pe Zornade Furlane dai Dirits: cjapant la ocasion di une des plui grandis rivoltis popolârs de storie europeane, la joibe grasse dal 1511, si à fevelât dai dirits in Friûl: no dome dirits identitaris e linguistics, ma ancje dirits pes feminis, dirit ae cjase e v.i.
E je une ativitât che Onde Furlane e puarte indevant simpri, ma in cheste zornade lu à fat in maniere specifiche: alore al tocje cjapâ la ocasion di dî graciis par dut chest lavôr, plui di dut a Carli Pup, puartevôs dal Comitât 482.